Vladimir Chalupka Nepouzivat

Na Vyhni 853
Koseca - Nozdrovice
Sk